Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000155636 28-APR-19 08-AUG-23 50000 1 Month 15 Days
2 012000794427 23-MAR-15 06-AUG-23 91000 1 Month 17 Days
3 020900072137 28-SEP-15 06-AUG-23 500000 1 Month 17 Days
4 100000063362 27-JUL-17 06-AUG-23 100000 1 Month 17 Days
5 100000092174 28-DEC-17 06-AUG-23 50000 1 Month 17 Days
6 100000025236 28-NOV-16 03-AUG-23 50000 1 Month 20 Days
7 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100000 1 Month 20 Days
8 100000008209 28-JUN-16 03-AUG-23 50000 1 Month 20 Days
9 100000008105 28-JUN-16 03-AUG-23 50000 1 Month 20 Days
10 041700198733 28-DEC-15 03-AUG-23 65000 1 Month 20 Days
11 020500386341 18-JUN-13 03-AUG-23 150000 1 Month 20 Days
12 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42000 1 Month 20 Days
13 040400340227 28-JUL-15 03-AUG-23 100000 1 Month 20 Days
14 100000130538 18-DEC-18 03-AUG-23 200000 1 Month 20 Days
15 100000321354 13-OCT-22 03-AUG-23 100000 1 Month 20 Days
16 100000014357 28-AUG-16 03-AUG-23 200000 1 Month 20 Days
17 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70000 1 Month 20 Days
18 100000226235 28-NOV-20 03-AUG-23 140000 1 Month 20 Days
19 041900222809 27-NOV-14 03-AUG-23 100000 1 Month 20 Days
20 100000241024 11-APR-21 02-AUG-23 125000 1 Month 21 Days
21 030600079858 27-DEC-09 30-JUL-23 50000 1 Month 24 Days
22 011400243533 26-NOV-15 30-JUL-23 50000 1 Month 24 Days
23 100000139952 27-DEC-18 30-JUL-23 200000 1 Month 24 Days
24 012400006048 06-FEB-14 30-JUL-23 200000 1 Month 24 Days
25 012000252968 15-APR-09 30-JUL-23 200000 1 Month 24 Days
26 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125000 1 Month 27 Days
27 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40000 1 Month 27 Days
28 061300091093 28-OCT-14 27-JUL-23 100000 1 Month 27 Days
29 100000330728 17-DEC-22 26-JUL-23 77000 1 Month 28 Days
30 100000191172 28-DEC-19 26-JUL-23 300000 1 Month 28 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 100000155636 28-APR-19 08-AUG-23 50,000 1 Month 15 Days
122 012000794427 23-MAR-15 06-AUG-23 91,000 1 Month 17 Days
123 020900072137 28-SEP-15 06-AUG-23 500,000 1 Month 17 Days
124 100000063362 27-JUL-17 06-AUG-23 100,000 1 Month 17 Days
125 100000092174 28-DEC-17 06-AUG-23 50,000 1 Month 17 Days
126 100000025236 28-NOV-16 03-AUG-23 50,000 1 Month 20 Days
127 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100,000 1 Month 20 Days
128 100000008209 28-JUN-16 03-AUG-23 50,000 1 Month 20 Days
129 100000008105 28-JUN-16 03-AUG-23 50,000 1 Month 20 Days
130 041700198733 28-DEC-15 03-AUG-23 65,000 1 Month 20 Days
131 020500386341 18-JUN-13 03-AUG-23 150,000 1 Month 20 Days
132 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42,000 1 Month 20 Days
133 040400340227 28-JUL-15 03-AUG-23 100,000 1 Month 20 Days
134 100000130538 18-DEC-18 03-AUG-23 200,000 1 Month 20 Days
135 100000321354 13-OCT-22 03-AUG-23 100,000 1 Month 20 Days
136 100000014357 28-AUG-16 03-AUG-23 200,000 1 Month 20 Days
137 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70,000 1 Month 20 Days
138 100000226235 28-NOV-20 03-AUG-23 140,000 1 Month 20 Days
139 041900222809 27-NOV-14 03-AUG-23 100,000 1 Month 20 Days
140 100000241024 11-APR-21 02-AUG-23 125,000 1 Month 21 Days
141 030600079858 27-DEC-09 30-JUL-23 50,000 1 Month 24 Days
142 011400243533 26-NOV-15 30-JUL-23 50,000 1 Month 24 Days
143 100000139952 27-DEC-18 30-JUL-23 200,000 1 Month 24 Days
144 012400006048 06-FEB-14 30-JUL-23 200,000 1 Month 24 Days
145 012000252968 15-APR-09 30-JUL-23 200,000 1 Month 24 Days
146 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125,000 1 Month 27 Days
147 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40,000 1 Month 27 Days
148 061300091093 28-OCT-14 27-JUL-23 100,000 1 Month 27 Days
149 100000330728 17-DEC-22 26-JUL-23 77,000 1 Month 28 Days
150 100000191172 28-DEC-19 26-JUL-23 300,000 1 Month 28 Days

‹ FirstPrev34567NextLast ›