Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020800100134 26-AUG-14 18-APR-22 12000 1 Month 3 Days
2 100000115850 26-JUL-18 17-APR-22 500000 1 Month 4 Days
3 100000042542 26-JAN-17 17-APR-22 100000 1 Month 4 Days
4 100000006902 28-JUN-16 17-APR-22 150000 1 Month 4 Days
5 021600086752 28-DEC-14 17-APR-22 50000 1 Month 4 Days
6 021600026674 26-NOV-09 17-APR-22 100000 1 Month 4 Days
7 100000293175 24-FEB-22 17-APR-22 700000 1 Month 4 Days
8 22004608 28-DEC-05 17-APR-22 50000 1 Month 4 Days
9 100000175498 28-OCT-19 12-APR-22 150000 1 Month 9 Days
10 100000287001 09-JAN-22 12-APR-22 100000 1 Month 9 Days
11 100000142325 27-DEC-18 12-APR-22 300000 1 Month 9 Days
12 100000260890 25-SEP-21 11-APR-22 500000 1 Month 10 Days
13 030600226751 25-MAR-15 10-APR-22 200000 1 Month 11 Days
14 030600172603 25-MAR-13 10-APR-22 50000 1 Month 11 Days
15 100000032014 28-DEC-16 07-APR-22 30000 1 Month 14 Days
16 020500426931 28-DEC-14 07-APR-22 96000 1 Month 14 Days
17 020500163135 27-DEC-09 07-APR-22 400000 1 Month 14 Days
18 020800014988 27-NOV-08 07-APR-22 50000 1 Month 14 Days
19 100000184185 28-DEC-19 07-APR-22 200000 1 Month 14 Days
20 010700217549 28-DEC-14 07-APR-22 500000 1 Month 14 Days
21 100000144423 27-DEC-18 06-APR-22 160000 1 Month 15 Days
22 030600162687 21-NOV-12 06-APR-22 300000 1 Month 15 Days
23 042300038546 05-FEB-14 05-APR-22 50000 1 Month 16 Days
24 100000137537 27-DEC-18 05-APR-22 56000 1 Month 16 Days
25 100000233830 28-DEC-20 05-APR-22 200000 1 Month 16 Days
26 012000690799 22-DEC-13 05-APR-22 49000 1 Month 16 Days
27 100000241093 11-APR-21 05-APR-22 300000 1 Month 16 Days
28 041900238196 28-DEC-15 05-APR-22 200000 1 Month 16 Days
29 040400277305 13-JAN-13 04-APR-22 70000 1 Month 17 Days
30 041700128442 12-APR-12 04-APR-22 75000 1 Month 17 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 020800100134 26-AUG-14 18-APR-22 12,000 1 Month 3 Days
62 100000115850 26-JUL-18 17-APR-22 500,000 1 Month 4 Days
63 100000042542 26-JAN-17 17-APR-22 100,000 1 Month 4 Days
64 100000006902 28-JUN-16 17-APR-22 150,000 1 Month 4 Days
65 021600086752 28-DEC-14 17-APR-22 50,000 1 Month 4 Days
66 021600026674 26-NOV-09 17-APR-22 100,000 1 Month 4 Days
67 100000293175 24-FEB-22 17-APR-22 700,000 1 Month 4 Days
68 22004608 28-DEC-05 17-APR-22 50,000 1 Month 4 Days
69 100000175498 28-OCT-19 12-APR-22 150,000 1 Month 9 Days
70 100000287001 09-JAN-22 12-APR-22 100,000 1 Month 9 Days
71 100000142325 27-DEC-18 12-APR-22 300,000 1 Month 9 Days
72 100000260890 25-SEP-21 11-APR-22 500,000 1 Month 10 Days
73 030600226751 25-MAR-15 10-APR-22 200,000 1 Month 11 Days
74 030600172603 25-MAR-13 10-APR-22 50,000 1 Month 11 Days
75 100000032014 28-DEC-16 07-APR-22 30,000 1 Month 14 Days
76 020500426931 28-DEC-14 07-APR-22 96,000 1 Month 14 Days
77 020500163135 27-DEC-09 07-APR-22 400,000 1 Month 14 Days
78 020800014988 27-NOV-08 07-APR-22 50,000 1 Month 14 Days
79 100000184185 28-DEC-19 07-APR-22 200,000 1 Month 14 Days
80 010700217549 28-DEC-14 07-APR-22 500,000 1 Month 14 Days
81 100000144423 27-DEC-18 06-APR-22 160,000 1 Month 15 Days
82 030600162687 21-NOV-12 06-APR-22 300,000 1 Month 15 Days
83 042300038546 05-FEB-14 05-APR-22 50,000 1 Month 16 Days
84 100000137537 27-DEC-18 05-APR-22 56,000 1 Month 16 Days
85 100000233830 28-DEC-20 05-APR-22 200,000 1 Month 16 Days
86 012000690799 22-DEC-13 05-APR-22 49,000 1 Month 16 Days
87 100000241093 11-APR-21 05-APR-22 300,000 1 Month 16 Days
88 041900238196 28-DEC-15 05-APR-22 200,000 1 Month 16 Days
89 040400277305 13-JAN-13 04-APR-22 70,000 1 Month 17 Days
90 041700128442 12-APR-12 04-APR-22 75,000 1 Month 17 Days

Prev12345NextLast ›