Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020500452939 26-NOV-15 21-MAY-24 400000 1 Month 3 Days
2 100000061403 28-JUN-17 21-MAY-24 13000 1 Month 3 Days
3 011000118293 21-MAY-13 21-MAY-24 52000 1 Month 3 Days
4 100000176651 28-NOV-19 21-MAY-24 500000 1 Month 3 Days
5 100000074279 26-OCT-17 21-MAY-24 200000 1 Month 3 Days
6 100000037777 28-DEC-16 20-MAY-24 500000 1 Month 4 Days
7 100000237400 28-FEB-21 19-MAY-24 800000 1 Month 5 Days
8 100000202718 28-JUN-20 19-MAY-24 200000 1 Month 5 Days
9 100000012765 28-AUG-16 19-MAY-24 150000 1 Month 5 Days
10 012100003869 27-SEP-09 19-MAY-24 50000 1 Month 5 Days
11 012200216520 28-DEC-14 16-MAY-24 500000 1 Month 8 Days
12 100000049772 28-MAR-17 16-MAY-24 100000 1 Month 8 Days
13 100000063941 27-JUL-17 15-MAY-24 60000 1 Month 9 Days
14 100000247669 22-JUN-21 14-MAY-24 130000 1 Month 10 Days
15 011000083660 28-JUN-11 14-MAY-24 50000 1 Month 10 Days
16 100000217525 28-OCT-20 14-MAY-24 240000 1 Month 10 Days
17 100000323131 27-OCT-22 14-MAY-24 150000 1 Month 10 Days
18 100000114598 28-JUL-18 14-MAY-24 100000 1 Month 10 Days
19 100000387889 28-DEC-23 14-MAY-24 240000 1 Month 10 Days
20 041700119050 24-DEC-11 13-MAY-24 70000 1 Month 11 Days
21 020800048460 15-DEC-10 13-MAY-24 500000 1 Month 11 Days
22 030600079214 27-DEC-09 13-MAY-24 50000 1 Month 11 Days
23 030600144205 28-DEC-11 13-MAY-24 40000 1 Month 11 Days
24 100000166701 28-AUG-19 13-MAY-24 400000 1 Month 11 Days
25 100000374923 16-NOV-23 13-MAY-24 365000 1 Month 11 Days
26 010700200548 27-FEB-14 13-MAY-24 100000 1 Month 11 Days
27 012000735231 26-JUN-14 13-MAY-24 48000 1 Month 11 Days
28 051200145832 17-JUN-14 13-MAY-24 200000 1 Month 11 Days
29 030600182290 28-OCT-13 12-MAY-24 100000 1 Month 12 Days
30 100000300700 24-APR-22 12-MAY-24 150000 1 Month 12 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 020500452939 26-NOV-15 21-MAY-24 400,000 1 Month 3 Days
62 100000061403 28-JUN-17 21-MAY-24 13,000 1 Month 3 Days
63 011000118293 21-MAY-13 21-MAY-24 52,000 1 Month 3 Days
64 100000176651 28-NOV-19 21-MAY-24 500,000 1 Month 3 Days
65 100000074279 26-OCT-17 21-MAY-24 200,000 1 Month 3 Days
66 100000037777 28-DEC-16 20-MAY-24 500,000 1 Month 4 Days
67 100000237400 28-FEB-21 19-MAY-24 800,000 1 Month 5 Days
68 100000202718 28-JUN-20 19-MAY-24 200,000 1 Month 5 Days
69 100000012765 28-AUG-16 19-MAY-24 150,000 1 Month 5 Days
70 012100003869 27-SEP-09 19-MAY-24 50,000 1 Month 5 Days
71 012200216520 28-DEC-14 16-MAY-24 500,000 1 Month 8 Days
72 100000049772 28-MAR-17 16-MAY-24 100,000 1 Month 8 Days
73 100000063941 27-JUL-17 15-MAY-24 60,000 1 Month 9 Days
74 100000247669 22-JUN-21 14-MAY-24 130,000 1 Month 10 Days
75 011000083660 28-JUN-11 14-MAY-24 50,000 1 Month 10 Days
76 100000217525 28-OCT-20 14-MAY-24 240,000 1 Month 10 Days
77 100000323131 27-OCT-22 14-MAY-24 150,000 1 Month 10 Days
78 100000114598 28-JUL-18 14-MAY-24 100,000 1 Month 10 Days
79 100000387889 28-DEC-23 14-MAY-24 240,000 1 Month 10 Days
80 041700119050 24-DEC-11 13-MAY-24 70,000 1 Month 11 Days
81 020800048460 15-DEC-10 13-MAY-24 500,000 1 Month 11 Days
82 030600079214 27-DEC-09 13-MAY-24 50,000 1 Month 11 Days
83 030600144205 28-DEC-11 13-MAY-24 40,000 1 Month 11 Days
84 100000166701 28-AUG-19 13-MAY-24 400,000 1 Month 11 Days
85 100000374923 16-NOV-23 13-MAY-24 365,000 1 Month 11 Days
86 010700200548 27-FEB-14 13-MAY-24 100,000 1 Month 11 Days
87 012000735231 26-JUN-14 13-MAY-24 48,000 1 Month 11 Days
88 051200145832 17-JUN-14 13-MAY-24 200,000 1 Month 11 Days
89 030600182290 28-OCT-13 12-MAY-24 100,000 1 Month 12 Days
90 100000300700 24-APR-22 12-MAY-24 150,000 1 Month 12 Days

Prev12345NextLast ›