Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 041900152975 22-MAR-11 16-AUG-23 100000 1 Month 7 Days
2 100000103578 26-APR-18 14-AUG-23 90000 1 Month 9 Days
3 012000050604 27-SEP-07 14-AUG-23 100000 1 Month 9 Days
4 100000122827 22-OCT-18 14-AUG-23 215000 1 Month 9 Days
5 100000000783 28-APR-16 14-AUG-23 150000 1 Month 9 Days
6 020300115253 14-JAN-13 14-AUG-23 200000 1 Month 9 Days
7 100000291416 09-FEB-22 14-AUG-23 200000 1 Month 9 Days
8 010700234539 28-SEP-15 14-AUG-23 50000 1 Month 9 Days
9 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60000 1 Month 9 Days
10 100000337589 28-DEC-22 13-AUG-23 1248000 1 Month 10 Days
11 010700184183 27-AUG-13 12-AUG-23 50000 1 Month 11 Days
12 100000302737 12-MAY-22 12-AUG-23 85000 1 Month 11 Days
13 100000321599 16-OCT-22 12-AUG-23 155000 1 Month 11 Days
14 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50000 1 Month 11 Days
15 100000148319 28-FEB-19 12-AUG-23 200000 1 Month 11 Days
16 012200124254 18-APR-12 12-AUG-23 75000 1 Month 11 Days
17 041700152380 25-AUG-13 12-AUG-23 200000 1 Month 11 Days
18 010100271812 28-MAR-10 12-AUG-23 400000 1 Month 11 Days
19 100000195536 28-DEC-19 12-AUG-23 150000 1 Month 11 Days
20 100000064771 27-JUL-17 10-AUG-23 500000 1 Month 13 Days
21 100000065305 27-JUL-17 10-AUG-23 50000 1 Month 13 Days
22 100000293433 27-FEB-22 10-AUG-23 120000 1 Month 13 Days
23 010700185495 23-SEP-13 09-AUG-23 100000 1 Month 14 Days
24 100000152907 28-MAR-19 09-AUG-23 170000 1 Month 14 Days
25 040400276191 27-DEC-12 09-AUG-23 100000 1 Month 14 Days
26 100000076506 28-NOV-17 09-AUG-23 50000 1 Month 14 Days
27 100000205522 22-JUL-20 09-AUG-23 500000 1 Month 14 Days
28 100000118079 28-AUG-18 09-AUG-23 60000 1 Month 14 Days
29 041700183070 25-FEB-15 08-AUG-23 110000 1 Month 15 Days
30 100000155636 28-APR-19 08-AUG-23 50000 1 Month 15 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
91 041900152975 22-MAR-11 16-AUG-23 100,000 1 Month 7 Days
92 100000103578 26-APR-18 14-AUG-23 90,000 1 Month 9 Days
93 012000050604 27-SEP-07 14-AUG-23 100,000 1 Month 9 Days
94 100000122827 22-OCT-18 14-AUG-23 215,000 1 Month 9 Days
95 100000000783 28-APR-16 14-AUG-23 150,000 1 Month 9 Days
96 020300115253 14-JAN-13 14-AUG-23 200,000 1 Month 9 Days
97 100000291416 09-FEB-22 14-AUG-23 200,000 1 Month 9 Days
98 010700234539 28-SEP-15 14-AUG-23 50,000 1 Month 9 Days
99 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60,000 1 Month 9 Days
100 100000337589 28-DEC-22 13-AUG-23 1,248,000 1 Month 10 Days
101 010700184183 27-AUG-13 12-AUG-23 50,000 1 Month 11 Days
102 100000302737 12-MAY-22 12-AUG-23 85,000 1 Month 11 Days
103 100000321599 16-OCT-22 12-AUG-23 155,000 1 Month 11 Days
104 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50,000 1 Month 11 Days
105 100000148319 28-FEB-19 12-AUG-23 200,000 1 Month 11 Days
106 012200124254 18-APR-12 12-AUG-23 75,000 1 Month 11 Days
107 041700152380 25-AUG-13 12-AUG-23 200,000 1 Month 11 Days
108 010100271812 28-MAR-10 12-AUG-23 400,000 1 Month 11 Days
109 100000195536 28-DEC-19 12-AUG-23 150,000 1 Month 11 Days
110 100000064771 27-JUL-17 10-AUG-23 500,000 1 Month 13 Days
111 100000065305 27-JUL-17 10-AUG-23 50,000 1 Month 13 Days
112 100000293433 27-FEB-22 10-AUG-23 120,000 1 Month 13 Days
113 010700185495 23-SEP-13 09-AUG-23 100,000 1 Month 14 Days
114 100000152907 28-MAR-19 09-AUG-23 170,000 1 Month 14 Days
115 040400276191 27-DEC-12 09-AUG-23 100,000 1 Month 14 Days
116 100000076506 28-NOV-17 09-AUG-23 50,000 1 Month 14 Days
117 100000205522 22-JUL-20 09-AUG-23 500,000 1 Month 14 Days
118 100000118079 28-AUG-18 09-AUG-23 60,000 1 Month 14 Days
119 041700183070 25-FEB-15 08-AUG-23 110,000 1 Month 15 Days
120 100000155636 28-APR-19 08-AUG-23 50,000 1 Month 15 Days

‹ FirstPrev23456NextLast ›