Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000048855 23-MAR-17 26-APR-22 300000 25 Days
2 012000817821 28-JUL-15 26-APR-22 37000 25 Days
3 051200154037 28-JUL-15 25-APR-22 200000 26 Days
4 020200253810 28-JAN-15 25-APR-22 30000 26 Days
5 100000032195 28-DEC-16 25-APR-22 170000 26 Days
6 020200289087 28-JAN-16 25-APR-22 53000 26 Days
7 010700103635 10-MAR-11 25-APR-22 200000 26 Days
8 100000212266 27-AUG-20 25-APR-22 135000 26 Days
9 030600176985 27-JUN-13 25-APR-22 45000 26 Days
10 21262073 28-DEC-06 25-APR-22 100000 26 Days
11 012100057061 28-DEC-11 25-APR-22 150000 26 Days
12 03593213 28-DEC-05 22-APR-22 60000 29 Days
13 100000262061 03-OCT-21 22-APR-22 300000 29 Days
14 041900166371 28-SEP-11 20-APR-22 50000 1 Month 1 Day
15 012000465505 28-FEB-11 20-APR-22 50000 1 Month 1 Day
16 012000705880 09-FEB-14 20-APR-22 100000 1 Month 1 Day
17 100000183505 28-DEC-19 20-APR-22 150000 1 Month 1 Day
18 011400255968 28-APR-16 20-APR-22 90000 1 Month 1 Day
19 011400189334 28-MAY-12 20-APR-22 100000 1 Month 1 Day
20 100000017860 28-SEP-16 20-APR-22 500000 1 Month 1 Day
21 041900019851 27-DEC-07 20-APR-22 200000 1 Month 1 Day
22 021600064034 28-DEC-11 20-APR-22 100000 1 Month 1 Day
23 12860425 28-DEC-04 20-APR-22 1000000 1 Month 1 Day
24 040400203956 20-MAR-11 20-APR-22 100000 1 Month 1 Day
25 100000255302 26-AUG-21 18-APR-22 140000 1 Month 3 Days
26 22430979 28-DEC-06 18-APR-22 100000 1 Month 3 Days
27 100000011188 28-JUL-16 18-APR-22 700000 1 Month 3 Days
28 100000256510 28-AUG-21 18-APR-22 100000 1 Month 3 Days
29 031100124771 27-NOV-14 18-APR-22 60000 1 Month 3 Days
30 020800100134 26-AUG-14 18-APR-22 12000 1 Month 3 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000048855 23-MAR-17 26-APR-22 300,000 25 Days
32 012000817821 28-JUL-15 26-APR-22 37,000 25 Days
33 051200154037 28-JUL-15 25-APR-22 200,000 26 Days
34 020200253810 28-JAN-15 25-APR-22 30,000 26 Days
35 100000032195 28-DEC-16 25-APR-22 170,000 26 Days
36 020200289087 28-JAN-16 25-APR-22 53,000 26 Days
37 010700103635 10-MAR-11 25-APR-22 200,000 26 Days
38 100000212266 27-AUG-20 25-APR-22 135,000 26 Days
39 030600176985 27-JUN-13 25-APR-22 45,000 26 Days
40 21262073 28-DEC-06 25-APR-22 100,000 26 Days
41 012100057061 28-DEC-11 25-APR-22 150,000 26 Days
42 03593213 28-DEC-05 22-APR-22 60,000 29 Days
43 100000262061 03-OCT-21 22-APR-22 300,000 29 Days
44 041900166371 28-SEP-11 20-APR-22 50,000 1 Month 1 Day
45 012000465505 28-FEB-11 20-APR-22 50,000 1 Month 1 Day
46 012000705880 09-FEB-14 20-APR-22 100,000 1 Month 1 Day
47 100000183505 28-DEC-19 20-APR-22 150,000 1 Month 1 Day
48 011400255968 28-APR-16 20-APR-22 90,000 1 Month 1 Day
49 011400189334 28-MAY-12 20-APR-22 100,000 1 Month 1 Day
50 100000017860 28-SEP-16 20-APR-22 500,000 1 Month 1 Day
51 041900019851 27-DEC-07 20-APR-22 200,000 1 Month 1 Day
52 021600064034 28-DEC-11 20-APR-22 100,000 1 Month 1 Day
53 12860425 28-DEC-04 20-APR-22 1,000,000 1 Month 1 Day
54 040400203956 20-MAR-11 20-APR-22 100,000 1 Month 1 Day
55 100000255302 26-AUG-21 18-APR-22 140,000 1 Month 3 Days
56 22430979 28-DEC-06 18-APR-22 100,000 1 Month 3 Days
57 100000011188 28-JUL-16 18-APR-22 700,000 1 Month 3 Days
58 100000256510 28-AUG-21 18-APR-22 100,000 1 Month 3 Days
59 031100124771 27-NOV-14 18-APR-22 60,000 1 Month 3 Days
60 020800100134 26-AUG-14 18-APR-22 12,000 1 Month 3 Days

Prev1234NextLast ›