Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 011400018974 27-DEC-07 13-SEP-21 60000 2 Years 9 Days
2 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50000 2 Years 22 Days
3 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100000 2 Years 22 Days
4 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45000 2 Years 24 Days
5 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80000 2 Years 27 Days
6 04638753 28-AUG-03 23-AUG-21 100000 2 Years 1 Month
7 12840170 28-OCT-04 23-AUG-21 65000 2 Years 1 Month
8 100000206531 28-JUL-20 16-AUG-21 70000 2 Years 1 Month 7 Days
9 011400151990 25-AUG-11 12-AUG-21 230000 2 Years 1 Month 11 Days Missing Case
10 030600138767 19-DEC-11 09-AUG-21 100000 2 Years 1 Month 14 Days
11 100000157064 28-MAY-19 05-AUG-21 60000 2 Years 1 Month 18 Days
12 100000063722 27-JUL-17 19-JUL-21 102000 2 Years 2 Months 5 Days
13 012000448060 28-DEC-10 08-JUL-21 100000 2 Years 2 Months 16 Days
14 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1500000 2 Years 3 Months
15 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200000 2 Years 3 Months 3 Days
16 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200000 2 Years 3 Months 4 Days
17 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150000 2 Years 3 Months 10 Days
18 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100000 2 Years 3 Months 11 Days
19 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39000 2 Years 3 Months 11 Days
20 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60000 2 Years 3 Months 12 Days
21 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100000 2 Years 3 Months 14 Days
22 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50000 2 Years 3 Months 14 Days
23 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150000 2 Years 3 Months 14 Days
24 012000369744 21-MAR-10 08-JUN-21 100000 2 Years 3 Months 16 Days
25 020300092715 17-NOV-11 07-JUN-21 300000 2 Years 3 Months 17 Days
26 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50000 2 Years 5 Months 25 Days
27 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50000 2 Years 5 Months 28 Days
28 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57825 2 Years 6 Months 1 Day
29 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70000 2 Years 6 Months 3 Days
30 100000203665 28-JUN-20 23-MAR-21 200000 2 Years 6 Months 3 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
601 011400018974 27-DEC-07 13-SEP-21 60,000 2 Years 9 Days
602 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50,000 2 Years 22 Days
603 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100,000 2 Years 22 Days
604 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45,000 2 Years 24 Days
605 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80,000 2 Years 27 Days
606 04638753 28-AUG-03 23-AUG-21 100,000 2 Years 1 Month
607 12840170 28-OCT-04 23-AUG-21 65,000 2 Years 1 Month
608 100000206531 28-JUL-20 16-AUG-21 70,000 2 Years 1 Month 7 Days
609 011400151990 25-AUG-11 12-AUG-21 230,000 2 Years 1 Month 11 Days Missing Case
610 030600138767 19-DEC-11 09-AUG-21 100,000 2 Years 1 Month 14 Days
611 100000157064 28-MAY-19 05-AUG-21 60,000 2 Years 1 Month 18 Days
612 100000063722 27-JUL-17 19-JUL-21 102,000 2 Years 2 Months 5 Days
613 012000448060 28-DEC-10 08-JUL-21 100,000 2 Years 2 Months 16 Days
614 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1,500,000 2 Years 3 Months
615 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200,000 2 Years 3 Months 3 Days
616 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200,000 2 Years 3 Months 4 Days
617 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150,000 2 Years 3 Months 10 Days
618 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100,000 2 Years 3 Months 11 Days
619 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39,000 2 Years 3 Months 11 Days
620 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60,000 2 Years 3 Months 12 Days
621 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100,000 2 Years 3 Months 14 Days
622 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50,000 2 Years 3 Months 14 Days
623 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150,000 2 Years 3 Months 14 Days
624 012000369744 21-MAR-10 08-JUN-21 100,000 2 Years 3 Months 16 Days
625 020300092715 17-NOV-11 07-JUN-21 300,000 2 Years 3 Months 17 Days
626 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50,000 2 Years 5 Months 25 Days
627 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50,000 2 Years 5 Months 28 Days
628 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57,825 2 Years 6 Months 1 Day
629 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70,000 2 Years 6 Months 3 Days
630 100000203665 28-JUN-20 23-MAR-21 200,000 2 Years 6 Months 3 Days

‹ FirstPrev1920212223NextLast ›