Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 030600031961 28-DEC-07 03-NOV-20 100000 2 Years 10 Months 23 Days
2 100000013945 28-AUG-16 21-OCT-20 40000 2 Years 11 Months 6 Days
3 100000087271 28-DEC-17 12-OCT-20 100000 2 Years 11 Months 15 Days
4 012000299605 15-SEP-09 01-OCT-20 50000 2 Years 11 Months 26 Days
5 020200232762 20-APR-14 29-SEP-20 200000 2 Years 11 Months 28 Days
6 100000167138 12-SEP-19 23-SEP-20 100000 2 Years 12 Months 4 Days
7 100000047627 28-FEB-17 21-SEP-20 60000 3 Years 1 Day
8 041700201522 28-DEC-15 16-SEP-20 75000 3 Years 6 Days
9 020200272620 27-OCT-15 13-SEP-20 100000 3 Years 9 Days
10 22321622 27-MAR-07 31-AUG-20 50000 3 Years 22 Days
11 012200166889 28-JUL-13 27-AUG-20 50000 3 Years 26 Days
12 012200152732 11-FEB-13 23-AUG-20 60000 3 Years 1 Month
13 100000178787 28-NOV-19 12-AUG-20 200000 3 Years 1 Month 11 Days
14 100000163680 28-JUL-19 12-AUG-20 1500000 3 Years 1 Month 11 Days
15 100000196595 28-JAN-20 12-AUG-20 300000 3 Years 1 Month 11 Days
16 100000010008 28-JUL-16 26-JUL-20 51000 3 Years 1 Month 28 Days
17 21036844 28-MAY-06 20-JUL-20 50000 3 Years 2 Months 4 Days
18 100000080081 28-NOV-17 15-JUL-20 50000 3 Years 2 Months 9 Days
19 012000499327 19-JUL-11 15-JUL-20 123000 3 Years 2 Months 9 Days
20 100000187911 26-DEC-19 13-JUL-20 150000 3 Years 2 Months 11 Days
21 03656048 21-NOV-06 26-JUN-20 8 3 Years 2 Months 28 Days
22 100000041021 28-DEC-16 09-JUN-20 500000 3 Years 3 Months 15 Days
23 020200099096 22-FEB-10 03-JUN-20 50000 3 Years 3 Months 21 Days
24 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35000 3 Years 4 Months 13 Days
25 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200000 3 Years 5 Months 11 Days
26 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33000 3 Years 6 Months 3 Days
27 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200000 3 Years 6 Months 7 Days
28 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 3 Years 6 Months 7 Days
29 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 3 Years 6 Months 7 Days
30 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50000 3 Years 6 Months 14 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
661 030600031961 28-DEC-07 03-NOV-20 100,000 2 Years 10 Months 23 Days
662 100000013945 28-AUG-16 21-OCT-20 40,000 2 Years 11 Months 6 Days
663 100000087271 28-DEC-17 12-OCT-20 100,000 2 Years 11 Months 15 Days
664 012000299605 15-SEP-09 01-OCT-20 50,000 2 Years 11 Months 26 Days
665 020200232762 20-APR-14 29-SEP-20 200,000 2 Years 11 Months 28 Days
666 100000167138 12-SEP-19 23-SEP-20 100,000 2 Years 12 Months 4 Days
667 100000047627 28-FEB-17 21-SEP-20 60,000 3 Years 1 Day
668 041700201522 28-DEC-15 16-SEP-20 75,000 3 Years 6 Days
669 020200272620 27-OCT-15 13-SEP-20 100,000 3 Years 9 Days
670 22321622 27-MAR-07 31-AUG-20 50,000 3 Years 22 Days
671 012200166889 28-JUL-13 27-AUG-20 50,000 3 Years 26 Days
672 012200152732 11-FEB-13 23-AUG-20 60,000 3 Years 1 Month
673 100000178787 28-NOV-19 12-AUG-20 200,000 3 Years 1 Month 11 Days
674 100000163680 28-JUL-19 12-AUG-20 1,500,000 3 Years 1 Month 11 Days
675 100000196595 28-JAN-20 12-AUG-20 300,000 3 Years 1 Month 11 Days
676 100000010008 28-JUL-16 26-JUL-20 51,000 3 Years 1 Month 28 Days
677 21036844 28-MAY-06 20-JUL-20 50,000 3 Years 2 Months 4 Days
678 100000080081 28-NOV-17 15-JUL-20 50,000 3 Years 2 Months 9 Days
679 012000499327 19-JUL-11 15-JUL-20 123,000 3 Years 2 Months 9 Days
680 100000187911 26-DEC-19 13-JUL-20 150,000 3 Years 2 Months 11 Days
681 03656048 21-NOV-06 26-JUN-20 8 3 Years 2 Months 28 Days
682 100000041021 28-DEC-16 09-JUN-20 500,000 3 Years 3 Months 15 Days
683 020200099096 22-FEB-10 03-JUN-20 50,000 3 Years 3 Months 21 Days
684 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35,000 3 Years 4 Months 13 Days
685 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200,000 3 Years 5 Months 11 Days
686 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33,000 3 Years 6 Months 3 Days
687 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200,000 3 Years 6 Months 7 Days
688 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 3 Years 6 Months 7 Days
689 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 3 Years 6 Months 7 Days
690 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50,000 3 Years 6 Months 14 Days

‹ FirstPrev21222324Next