Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1500000 3 Years
2 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200000 3 Years 3 Days
3 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200000 3 Years 4 Days
4 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150000 3 Years 10 Days
5 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100000 3 Years 11 Days
6 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39000 3 Years 11 Days
7 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60000 3 Years 12 Days
8 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100000 3 Years 14 Days
9 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50000 3 Years 14 Days
10 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150000 3 Years 14 Days
11 020300092715 17-NOV-11 07-JUN-21 300000 3 Years 17 Days
12 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50000 3 Years 2 Months 25 Days
13 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50000 3 Years 2 Months 28 Days
14 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57825 3 Years 3 Months 1 Day
15 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70000 3 Years 3 Months 3 Days
16 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32000 3 Years 3 Months 11 Days
17 22155151 28-DEC-05 15-MAR-21 75000 3 Years 3 Months 11 Days
18 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100000 3 Years 3 Months 25 Days
19 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200000 3 Years 4 Months 6 Days
20 041700135952 27-SEP-12 07-FEB-21 75000 3 Years 4 Months 17 Days
21 012000874528 28-MAR-16 07-FEB-21 15000 3 Years 4 Months 17 Days
22 100000202713 28-JUN-20 27-JAN-21 250000 3 Years 4 Months 28 Days
23 012000846371 28-DEC-15 26-JAN-21 200000 3 Years 4 Months 29 Days
24 012000573184 26-JAN-12 18-JAN-21 100000 3 Years 5 Months 7 Days
25 02599335 28-JUN-01 17-JAN-21 30000 3 Years 5 Months 8 Days
26 100000048619 28-FEB-17 12-JAN-21 40000 3 Years 5 Months 13 Days
27 11516200 28-DEC-03 12-JAN-21 100000 3 Years 5 Months 13 Days
28 03640368 14-DEC-06 11-JAN-21 50000 3 Years 5 Months 14 Days
29 12519447 23-NOV-05 11-JAN-21 50000 3 Years 5 Months 14 Days
30 020200289452 17-FEB-16 10-JAN-21 100000 3 Years 5 Months 15 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
571 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1,500,000 3 Years
572 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200,000 3 Years 3 Days
573 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200,000 3 Years 4 Days
574 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150,000 3 Years 10 Days
575 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100,000 3 Years 11 Days
576 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39,000 3 Years 11 Days
577 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60,000 3 Years 12 Days
578 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100,000 3 Years 14 Days
579 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50,000 3 Years 14 Days
580 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150,000 3 Years 14 Days
581 020300092715 17-NOV-11 07-JUN-21 300,000 3 Years 17 Days
582 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50,000 3 Years 2 Months 25 Days
583 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50,000 3 Years 2 Months 28 Days
584 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57,825 3 Years 3 Months 1 Day
585 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70,000 3 Years 3 Months 3 Days
586 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32,000 3 Years 3 Months 11 Days
587 22155151 28-DEC-05 15-MAR-21 75,000 3 Years 3 Months 11 Days
588 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100,000 3 Years 3 Months 25 Days
589 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200,000 3 Years 4 Months 6 Days
590 041700135952 27-SEP-12 07-FEB-21 75,000 3 Years 4 Months 17 Days
591 012000874528 28-MAR-16 07-FEB-21 15,000 3 Years 4 Months 17 Days
592 100000202713 28-JUN-20 27-JAN-21 250,000 3 Years 4 Months 28 Days
593 012000846371 28-DEC-15 26-JAN-21 200,000 3 Years 4 Months 29 Days
594 012000573184 26-JAN-12 18-JAN-21 100,000 3 Years 5 Months 7 Days
595 02599335 28-JUN-01 17-JAN-21 30,000 3 Years 5 Months 8 Days
596 100000048619 28-FEB-17 12-JAN-21 40,000 3 Years 5 Months 13 Days
597 11516200 28-DEC-03 12-JAN-21 100,000 3 Years 5 Months 13 Days
598 03640368 14-DEC-06 11-JAN-21 50,000 3 Years 5 Months 14 Days
599 12519447 23-NOV-05 11-JAN-21 50,000 3 Years 5 Months 14 Days
600 020200289452 17-FEB-16 10-JAN-21 100,000 3 Years 5 Months 15 Days

‹ FirstPrev1819202122Next